ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium phyllitidis
ลักษณะคล้ายเฟินข้าหลวงหลังลาย ลักษณะเหง้าตั้งตรง แต่เคลื่อนตัวไปข้างหน้า กระดูกใบและเส้นใบเป็นสันนูนเห็นได้ชัดเจน ปลายใบเรียวแหลม ใบยาว 20- 40 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นเส้นแคบๆ ห่างจากขอบประมาณครึ่งหนึ่ง มีความยาวของอับสปอร์ประมาณ 3 ใน 4 ของเส้นใบ พบได้ในป่าดงดิบชื้น ในภาคเหนือของประเทศไทย เฟินชนิดนี้แบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คือ A.phyllitidis และ A.malescicum (oblanceolatum) ซึ่งพบได้ในป่าดิบชื้นภาคใต้ของไทย มาเลเซีย สุมาตรา นิวกินี ความแตกต่างคืออับสปอร์ยาวมากกว่า 12 ม.ม. ลักษณะของสปอร์ไม่เรียบเหมือนแบบแรก