ชื่อไทย :

เฟินใบมะขามฟิลิปินส์ ใบยาว

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Nephrolepsis

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน เป็นเฟินที่ผู้นำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ มีความยาวประมาณ 1 เมตร ความแปลกของเฟินชนิดนี้คือปลายใบเกิดก้านใบแยกเป็นสาขาได้หลายสาขา และเกิดแฉกได้หลายชั้น ก้านใบก่อนที่จะเกิดสาขาชั้นแรกค่อนข้างยาว จากนั้นแฉกชั้นต่อมามีความยาวที่ลดหลั่นลงมา เกิดแฉกที่ปลายใบได้ 10 กว่าแฉก

เฟินชนิดนี้ถ้าเลี้ยงในที่อากาศค่อนข้างเย็น ปลายใบจะเกิดแฉกได้เยอะมาก