ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดงดิบ ทางภาคเหนือของไทย ขึ้นตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นใต้ร่มเงาของต้นไม้ ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-10 ม.ม. ใบยาว 10-20 ซ.ม. มีลายเส้นของใบเห็นได้ชัดเจนเหมือนหนังงู ใบที่เกิดสปอร์เล็กเรียวสปอร ์กว้างประมาณ 1 ซ.ม. ยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. ก้านยาว 10-20 ซ.ม. อับสปอร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมหนาเเกิดตามแนวขวางของใบ ตุ้งแต่กลางใบจนถึงปลายใบ