ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia linearifolia sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย ไม่ทราบที่มาชัดเจน แต่มีการนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเหง้าสีขนสีน้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางของเหง้าประมาณ 1 ม.ม. ใบยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. กว้าง 0.5-1 ซ.ม. ปลายใบแตกแฉกยาวประมาณ 3-4 แฉก ใบมีขนสีขาวปกคลุมค่อนข้างหนา อับสปอร์เป็นจุดเกิดตั้งแตหลังใบตั้งแต่กลางใบไปจนถึงปลายใบ